sidearea-title-img

 

ul. Św. Marcin 24
GALERIA MM
II piętro
61-805 Poznań

Recepcja – 570 772 572
(pon-pt 16-21, ndz 17-21)

Rafał – 501 297 377
(pon-ndz 10-16)
niedostępny do 16.12

Dominika – 889 139 329
(pon-ndz 10-16)

biuro@salsasiempre.pl

Regulamin

 1. Uczestnictwo w kursie tańca jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć drogą e-mailową.
 3. Zgłoszenie e-mailowe jest zobowiązujące dopiero w momencie otrzymania e- maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.
 4. Studio Tańca Salsa Siempre zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z aktualnym grafikiem. W przypadku choroby instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs, Studio zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym terminie dogodnym dla kursantów lub przedłuża ważność karnetu o jedną jednostkę lekcyjną.
 5. Studio Tańca zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku zbyt niskiej frekwencji. Zajęcia odbywają się, gdy obecnych jest min. 8 osób na zajęciach w parach i 6 osób na zajęciach solowych.
 6. Opłaty za zajęcia dokonujemy przed ich rozpoczęciem w formie przelewu na konto najpóźniej 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia zapisu.
 7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłacenie na konto KAUCJI (multisport, ok/system, fitprofit) 60 zł /ZADATKU wynoszącego 60 PLN lub całej kwoty w przypadku nie posiadania wcześniej wymienionych pakietów- za każdy wybrany rodzaj zajęć. Nie podlega on zwrotowi.
  Prosimy w opisie przelewu podać imię, nazwisko, rodzaj kursu, dzień i godzinę. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres biuro@salsasiempre.pl.
 8. Osoby korzystające z karty MULTISPORT, FitProfit i OK SYSTEM zobowiązane są do zapisów na kurs w formie zgłoszenia e- mailowego oraz wpłaty jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 60 zł. Każdorazowo za nieusprawiedliwioną do 24 godz przed zajęciami nieobecność studio potrąca 20 zł z wpłaconej kaucji. Jeżeli saldo kaucji zostanie wyzerowane, należy ponownie uiścić kaucję w wysokości 60 zł. Po odbiór kaucji należy zgłosić się najpóźniej do 30 dni po ostatnich zajęciach, na których było się obecnym . Po upływie tergo terminu kaucja nie podlega zwrotowi.
 9. Wpłata kaucji przy korzystaniu z w.w pakietów jest obowiązkowa. Osoby, które nie uiszczą kaucji nie mogą brać udziału w zajęciach.
 10. Osoby posiadające karty FitProfit i OK SYSTEM mogą korzystać z max 1 zajęć w ciągu dnia (codziennie 1 zajęcia) po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.
 11. Karnet miesięczny na 4 zajęcia „siemprePASS4” jest ważny przez okres 1 miesiąca od momentu zakupu, karnet 8 zajęciowy „siemprePASS8” ważny jest przez okres 2 miesięcy od momentu zakupu.
 12. Karnet „siemprePASS OPEN” bez ograniczeń ważny jest przez 1 miesiąc od momentu zakupu. Karnet „siemprePASS OPEN” nie obowiązuje na kursy P1.
 13. Pakiet zajęć indywidualnych (10 spotkań) ważny jest przez okres 3 miesięcy od daty pierwszej lekcji.
 14. Nie zwracamy pieniędzy za zakupiony voucher i nie wykorzystane zajęcia.
 15. W przypadku nieobecności na zajęciach nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet. Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym ustaleniu.
 16. W przypadku rezygnacji z zajęć studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane wejścia z karnetu.
 17. Wszystkie osoby korzystające z zajęć, przed wejściem na salę, zobowiązane są do okazania ważnego karnetu w recepcji w celu jego podstemplowania.
 18. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: OPEN level, podstawowy P1, średnio-zaawansowany P2, zaawansowany P3, zaawansowany MasterClass P3Z.
 19. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na poziomie zaawansowanym i MasterClass jest zgoda Instruktora.
 20. W przypadku spóźnienia się na zajęcia w parach (powyżej 30 min.) instruktor może odmówić wpuszczenia uczestnika na zajęcia.
 21. Zajęcia rozpoczynają się i kończą o godzinach zgodnych z grafikiem. W przypadku zbyt małej liczby kursantów, Instruktor czeka do 15 min. na zebranie się grupy min. 6 osób w przypadku zajęć solowych oraz 8 zajęć w parach. w Po upływie tego czasu, zajęcia zostają odwołane.
 22. Na zajęciach w parach występuje zmiana partnerów.
 23. Na zajęcia w parach obowiązują zapisy tylko par.
 24. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad i norm obyczajowych prowadzący ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 25. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.
 26. Właściciel Studia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Studia Tańca Salsa Siempre.
 27. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 28. Właściciel Studia zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 29. O wszelkich zmianach niezależnych od właściciela Studia, uczestnik będzie informowany drogą e-mailową lub telefoniczną.
 30. Opłata za przetrzymanie kluczyka od szafki na okres dłużej niż 24 godz wynosi 40 PLN.
 31. Opłata za zgubienie kluczyka od szafki wynosi 40 PLN.
 32. Na zajęcia typu OPEN obowiązują tak samo jak w przypadku innych kursów zapisy oraz wpłaty kaucji (jeżeli uczestnik posiada kartę MultisportPlus, Ok System lub FitProfit).
 33. Zapisując się na zajęcia w studio Salsa Siempre kursant wyraża zgodę na nagrywanie filmów promujących zajęcia oraz wykonywanie zdjęć.